برای ساخت این تیتراژ از روش تایپوگرافی دستی استفاده شده است و اسامی و کلمات با سیمهای مفتولی ساخته شده اند. طراحی واجرای تیتراژ: پژمان ابوالقاسمی. دستیار مرجان فاطمی / تاریخ ساخت: اسفند 1392